دانلود تحقیق درباره آهنربا پایه هشتم

دانلود تحقیق درباره آهنربا پایه هشتم

دانلود تحقیق درباره آهنربا پایه هشتم

تحقیق و مقاله حاضر از 36 صفحه فایل ورد قابل تغییر تشکیل شده که مناسب برای پایه هشتم تحصیلی می باشد. این فایل تحقیق کاملی از آزمایشات مربوط به آهنربا درس علوم می باشد که به موضوعات زیر می پردازد (فهرست مطالب):

 

 

 

 

مقدمه .............................. 7

اهداف ............................. 7

روش جمع آوری اطلاعات .................................. 7

آهنربا چیست؟ ................. 8

انواع آهنربا ....................... 9

سیر تحولی و رشد .......... 9

منشا پیدایش .................... 9

حوزه عمل ...................... 10

آیا آهنربا بغیر از آهن، اجسام دیگری را جذب می کند؟ ...............10

آهنربای الکتریکی .............10

ساخت آهنربای الکتریسیته ساده ........................11

ساخت آهنربای الکتریکی .11

آهنربای الکتریکی پرقدرت ....................................12

تکنیک کاپیتزا ....................12

کاربرد آهنربای الکتریکی ..13

نیروی آهنربایی .................13

آهنربای دائمی ..................13

نظریه اول آهنربایی ...........13

نظریه دوم آهنربایی ...........13

انواع آهنربای دائم .............14

آهنربای آلنیکو ....................14

آهنربای فریت ....................15

آهنربای سارماریوم – کبالت ...................................15

آهنربای الکتریکی با نیروی بالابرندگی زیاد ...........16

کاربرد آهنربای الکتریکی با نیروی بالابرندگی زیاد .........................16

آهنربای الکتریک پیشرفته ...16

آهنرباهای الکتریکی با قطب های مخروط ناقص ....16

کاربردهای پزشکی آهنرباهای الکتریکی ..................17

مغناطیس .............................17

تولد میدان مغناطیسی .........18

حوزه عمل و گسترش میدان مغناطیسی ...................18

مغناطیس های طبیعی و مصنوعی .............................18

انرژی مغناطیسی .................20

انرژی مغناطیسی مدار های جفت شده ...................20

چگالی انرژی مغناطیسی ....21

اثر مغناطیسی جریان الکتریکی ................................22

سیر تحولی و رشد .............22

منشا میدان مغناطیسی ........23

اولین سوال اورستد ............23

اثر مغناطیسی جریان الکترولیتی ..............................24

اثر مغناطیسی جریان و خواص الکتریکی رسانا ......24

الکترومغناطیس Electromagnetism ...................24

اثرات میدان مغناطیسی ...........25

اثر بارز میدان مغناطیسی ........26

میدان های مغناطیسی غیر یکنواخت ..........................26

القای مغناطیسی .......................26

گشتاور مغناطیسی ...................27

یکای القا مغناطیسی ................28

تعیین قطب های آهنربا ...........28

مغناطیس یا آهنربا ...................28

قطب های آهنربا .....................29

محور مغناطیسی و نصف النهار مغناطیسی ...................29

تشخیص قطبهای یک آهنربا ...29

کاربرد تعیین قطبهای آهنربا .....29

میدان مغناطیسی .....................30

جهت میدان مغناطیسی ..........31

یک آزمایش جالب .................32

جمع بندی و نتیجه گیری .......36

پیشنهاد ....................................36

منابع و مآخذ ...........................36


خرید آنلاین